Tvorba výročních zpráv

Jsme agentura působící v oblasti firemní komunikace, specializovaná na tvorbu výročních zpráv. Na českém trhu aktivně působíme od roku 1999. Byli jsme u vzniku řady výročních zpráv snad ze všech odvětví českého hospodářství.

Nabídka výročních zpráv

Našeho klienta odborně vedeme po celou dobu vzniku výroční zprávy, což především ocení klient, který vydává výroční zprávu poprvé. Klademe velký důraz na osobní komunikaci a klienta postupně informujeme o postupu přípravy vydání výroční zprávy. Pokud se v průběhu práce nevyskytnou nepředpokládané okolnosti (například nárůst počtu stran, výběr jiného způsobu tisku atd.), stanovený rozpočet na výroční zprávu zůstává zachován. 

O případných dalších nákladech nad sjednaný rozpočet výroční zprávy je klient informován vždy s dostatečným předstihem. Pokoušíme se navrhnout optimální řešení. Jsme přesvědčeni, že naše ceny patří na trhu k „přátelským“. Profesionální zkušenosti při tvorbě výročních zpráv získané dlouholetou praxí nám umožňují vyhnout se nepříjemným komplikacím a nedorozuměním. O tom nás utvrzuje minimální fluktuace klientů.

Výroční zpráva

V současné době je výroční zpráva chápána nejen jako povinný, právní dokument vydávaný společnostmi kótovaných na veřejných trzích, ale také jako projev informační otevřenosti, vstřícnosti a sebevědomého postavení na trhu. Díky tomu přibývá stále více společností, které si tento význam uvědomují a považují její veřejné publikování pomocí výroční zprávy za nezbytné. Začínáme se setkávat i s výročními zprávami společností s ručením omezeným a subjektů z neziskového sektoru. 

Legislativní rámec se u obchodních společností řídí obchodním zákoníkem a zákonem o účetnictví. Na společnosti kótované na veřejných trzích se navíc vztahuje zákon o podnikání na kapitálových trzích. Tvoříme výroční zprávy které jsou přehledné, působivé a splňují zákonné povinnosti.

V rámci našeho kompletního servisu nabízíme tyto služby

 • Grafický design výroční zprávy
 • Zlom textů
 • Předtisková příprava
 • Tisk
 • Elektronické zpracování výroční zprávy
 • Tvorba ilustračních a personálních fotografií
 • Jazyková stylizace a gramatická korektura
 • Odborný překlad do cizích jazyků
 • Korektura rodilým mluvčím
 • Kontrola legislativní úplnosti
 • Návrh struktury a obsahu

  výroční zprávy

Výroční zpráva — co si ujasnit

Při vstupních jednání s klientem se snažíme najít vhodnou výtvarnou ideu výroční zprávy, která by se ztotožňovala s firemní filozofií, činností a předmětem podnikání. Stanoví se počet jazykových verzí a obsah výroční zprávy. Rozhodne se, zdali v příslušných kapitolách budou personální fotografie členů statutárních orgánů a managementu společnosti. A také se včas ujasní finální podoba výroční zprávy, která velkou měrou ovlivňuje finanční rozpočet. 

Nejdostupnější je elektronická podoba výroční zprávy ve formátu PDF, uveřejněna na internetových stránkách společnosti. Její další variantou výroční zprávy je distribuce výroční zprávy pomocí CD nosičů. Častým způsobem je však stále tisk výroční zprávy ofsetovou nebo digitální technologií. Neméně důležitý je i časový harmonogram, který umožňuje průběžnou kontrolu nad vznikem dokumentu.

Posloupnost prací při vzniku výroční zprávy

 • Grafický návrh designu výroční zprávy
 • Obsahová struktura
 • Tvorba textu a jejich stylizace včetně gramatické kontroly
 • Zlom textů české verze
 • První korektura výroční zprávy klientem
 • Zapracování první korektury
 • Druhá korektura výroční zprávy klientem
 • Zapracování druhé korektury
 • Překlad do cizího jazyku a kontrola rodilým mluvčím
 • Zlom cizojazyčných textů
 • První korektura cizojazyčných textů klientem
 • Zapracování první korektury cizojazyčných textů
 • Druhá korektura cizojazyčných textů klientem
 • Zapracování druhé korektury cizojazyčných textů
 • Ověření výroční zprávy auditorem
 • Realizace tisku či elektronické podoby

 

Poznámka: tato posloupnost je pro výroční zprávu v dvojjazyčné verzi.